สัมผัสธรรมชาติห้วยขาแข้งมรดกโลก-เยือนเมืองพระชนกจักรี ชมวิถีอุทัยธานี

(3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก

เวลา 08.00 - 11.00 น. ออกเดินทางจาก............................... ถึง ด่านทุ่งแฝก เขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เวลา 11.00 - 12.00 น. ชมธรรมชาติ-สัตว์ป่า จากด่านทุ่งแฝก ถึง สำนักงานเขตฯห้วยขาแข้ง

เวลา 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง

เวลา 13.00 - 13.30 น. เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร

เวลา 13.30 - 16.00 น. เดินป่า สัมผัสธรรมชาติ ดูนก ผีเสื้อ แมลง พืชป่า สัตว์ป่า

เวลา 16.00 - 17.30 น. เข้าที่พัก / พักผ่อน / ภารกิจส่วนตัว

เวลา 17.30 - 19.00 น. อาหารเย็น

เวลา 19.00 - 20.30 น. บรรยายประกอบภาพ "ธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยขาแข้งและผืนป่าตะวันตก"

เวลา 20.30 - 21.00 น. พูดคุย แลกเปลี่ยน ซักถาม / การเตรียมตัวศึกษาธรรมชาติ

เวลา 21.00 - 22.00 น. กิจกรรมสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืน

เวลา 22.00 น. เข้านอน พักผ่อน

 

วันที่สอง

เวลา 05.00 - 05.30 น. ตื่นนอน / เตรียมตัวเรียนรู้ธรรมชาติ

เวลา 05.30 - 08.30 น. พิชิตเขาวัวแดง / ชมพระอาทิตย์ยามเช้า

เวลา 08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 - 12.00 น. เยี่ยมชมบ้านของเสือ

เวลา 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 - 14.30 น. เดินทางจากห้วยขาแข้ง สู่ หุบป่าตาด

เวลา 14.30 - 15.30 น. เยี่ยมชมหุบป่าตาด เมืองอุทัยธานี

เวลา 15.30 - 16.30 น. เดินทางจากหุบป่าตาด สู่ เมืองอุทัยธานี

เวลา 16.30 - 18.00 น. เที่ยวชม ตลาดเย็นเมืองอุทัยธานี

เวลา 18.00 - 18.30 น. เดินทางเข้าพัก พญาไม้รีสอร์ท

เวลา 19.30 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 21.00 น. พักผ่อน

 

วันที่สาม

เวลา 06.00 - 07.00 น. ตื่นนอน / เตรียมตัวเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองอุทัยธานี

เวลา 07.00 - 08.30 น. เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองอุทัยธานี-เลือกซื้ออาหารเช้า /

เวลา 08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 - 12.00 น. เยี่ยมชมวัดอุโบสถาราม / วัดท่าซุง / ล่องแม่น้ำสะแกกรัง / ชมวิถีชีวิตชาวแพ

เวลา 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 - 14.30 น. ขึ้นเขาสะแกกรัง / เลือกซื้อของฝาก

เวลา 14.30 น. เดินทางกลับ..................................โดยสวัสดิภาพ

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

สัมผัสธรรมชาติห้วยขาแข้งมรดกโลก-เยื่นเมืองพระชนกจักรี อุทัยธานี

(2 วัน 2 คืน)

 

วันศุกร์

เวลา 17.00 - 19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง เมืองพระชนกจักรี อุทัยธานี

เวลา 19.30 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 21.00 - 21.30 น. เข้าพัก พญาไม้รีสอร์ท พักผ่อน

 

วันเสาร์

เวลา 06.00 - 07.00 น. ตื่นนอน / เตรียมตัวเที่ยวชมตลาดเมืองอุทัยธานี

เวลา 07.00 - 08.30 น. เที่ยวชมตลาเช้าเมืองอุทัยธานี / เที่ยวชมวัดอุโบสถาราม / เลือกซื้ออาหารเช้า

เวลา 08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 - 10.30 น. เดินทางสู่หุบป่าตาด UNSEEN THAILAND

เวลา 10.30 - 11.30 น. เยี่ยมชมป่าดึกดำบรรพ์ หุบป่าตาด

เวลา 11.30 - 12.00 น. เดินทางจากหุบป่าตาด สู่ ร้านอาหารแตน ลานสัก

เวลา 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 - 14.00 น. เดินทางจากร้านอาหารแตน-ลานสัก สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เวลา 14.00 - 15.00 น. เพลิดเพลินกับธรรมชาติและสัตว์ป่า จากด่านทุ่งแฝก ถึงสำนักงานเขตฯ

เวลา 15.00 - 16.30 น. เยี่ยมชมอนุสรสถานสืบ นาคะเสถียร และบริเวณรอบๆ

เวลา 16.30 - 18.00 น. เข้าที่พัก / พักผ่อน / ภารกิจส่วนตัว

เวลา 18.00 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.30 - 20.30 น. บรรยายประกอบภาพ "ธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยขาแข้งและผืนป่าตะวันตก"

เวลา 20.30 - 21.00 น. พูดคุย แลกเปลี่ย ซักถาม / การเตรียมตัวศึกษาธรรมชาติ

เวลา 21.00 - 22.00 น. กิจกรรมสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืน

เวลา 22.00 น. เข้านอน พักผ่อน

 

วันอาทิตย์

เวลา 05.00 - 05.30 น. ตื่นนอน / เตรียมตัวเรียนรู้ธรรมชาติ

เวลา 05.30 - 08.30 น. พิชิตเขาวัวแดง / ชมพระอาทิตย์ยามเช้า / เยี่ยมชมบ้านของเสือ

เวลา 08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 - 12.00 น. เดินป่า ดูนก ผีเสื้อ แมลง พืชป่า สัตว์ป่า

เวลา 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.30 - 15.30 น. เดินทางจากห้วยขาแข้ง สู่ เมืองอุทัยธานี

เวลา 15.30 - 17.00 น. เที่ยวชมวัดท่าซุง / ขึ้นเขาสะแกกรัง / ตลาดเย็นเมืองอุทัยธานี-เลือกซื้อของฝาก

เวลา 17.00 - 19.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อังคณา เมฆวิลัย : ผู้ประสานงานด้านวิชาการ

ไพโรจน์ ลิ้มเจริญ

กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ

2/5 ถนนมหาราช ซอย 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร 056 514193 , 081 732 6501

E-mail : hkk.angkana@gmail.com MSN : thainaturegame@hotmail.com

"KNOW NATURE BY NATURE GAME"

...........................................................................................................................................................................................................................